Jump to content
 • Låttexter – möbler eller inte?


  Ollie Olson

  239368127_Latskrivning_Texter_Moblerellerinte_.thumb.jpg.cd9e9236aa2b7cf985a17d256805ad0c.jpg

  När man skriver texter så är det viktigt att skriva om något som man kan eller känner till. Eller åtminstone kan skaffa sig den insikten så att texten blir trovärdig.

  Oftast blir det bättre att utgå ifrån egna erfarenheter så att det går att bli personlig, för ju mer personlig texten känns desto större chans har den att fastna hos människor.

  Om valet är att skriva konceptuellt om en annan person eller ett skeende så är det alltså viktigt att veta något om detta, annars blir texten ihålig och upplevs som falsk. Det är sedan viktigt att skapa en atmosfär i texten för att “suga in” lyssnaren – antingen genom att som i countrymusiken, beskriva en plats eller personer så grafiskt och tydligt som det bara går.

  Använd ”möbler”, d.v.s. skriv om saker, detaljer, om rummet där det hela utspelar sig för att skapa atmosfären. I andra genrer kan du skapa atmosfären genom att hitta ett språk – att bara använda specifika, poetiska ord till exempel som blir textens identitet. Allt för att texten ska bli personlig, specifik och tydlig.  User Feedback

  Recommended Comments  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  Loading...

Annons


 • Similar Content

  • By Ollie Olson
   Att sitta och vänta på inspiration är att slänga bort dyrbar tid då du ska skriva låtar. Se till att sätta av tid som om det vore ett arbete eller som att plugga. Genom att skapa rutiner så kommer inspirationen till dig.
   Det kan räcka med att du sätter av en eller ett par timmar om dagen eller några dagar i veckan, då du får sitta och koncentrera dig på att skriva musik, ensam eller tillsammans med någon.
   Se till att du har dina verktyg runt dig, det kan vara papper, penna, dator, ditt instrument, en telefon eller ett fickminne, så att du hela tiden kan spela in dina idéer som dyker upp. Försök skapa samma atmosfär varje gång, så att dina idéer kan flöda fritt utan att du behöver tänka på oväsentligheter.
  • By Ollie Olson
   När du skriver text till din låt så brukar det gå lätt ibland. Och riktigt trögt ganska ofta.
   Det viktiga när du skriver texten till din låt är att inte fastna i det tröga för då blir det väldigt lätt att sluta, och resultatet blir bara ytterligare en nästan klar låt.
   Ett tips som brukar rädda de flesta är att skriva ”klart” så att du får alla delar på plats – sätt en struktur, och att du sedan skriver låtsasord eller förstås ännu hellre något riktigt som förmedlar texten, om än inte helt perfekt, i de delar av texten som du inte kommit vidare med.
   På så sätt så får du en ”hel” låt. När du sedan lyssnar på din dator/mobil/fickminnes-inspelning av det du har gjort, så blir det enklare att skriva om och ändra sådant som du inte tycker är riktigt bra.
   Jag brukar själv skriva om en text, melodi eller byta ackord åtminstone fem – sex gånger innan jag är nöjd.
  • By Ollie Olson
   När du skriver låtar så är det ju lätt att bli kär i sina egna idéer. Eller hata dem så klart!
   Ofta brukar vi låtskrivare tendera till att göra partierna/delarna i våra låtar alldeles för långa – framför allt övergångsdelarna som exempelvis övergången från första refräng till andra vers. Det blir ofta nästan dubbelt så långa partier än vad låten kräver.
   När du känner att du är klar med din låt, så spelar du in den på enklast möjliga sätt. Låt den sedan vila i några timmar eller dagar och lyssna sedan på den med kritiska öron, och känn efter var du tycker att det blir för långa partier.
   Ett vanligt fel är som sagt att övergången från första refräng till andra vers brukar bli för lång. Testa att ta bort det mellanpartiet helt om du har ett sådant, även om du älskar din egen "hook" som ligger där. Gå igenom låten del för del och se vad du kan trimma bort för att göra den effektivare.
   Det är en stor skillnad i lyssningsmönster mellan dagens lyssnare och lyssnarna för tjugo år sedan. Dagens lyssnare ”har inte tid” med för långa partier och skippar då hellre låten i sin Spotify- eller Apple Music-lista.
  • By Atla Daga
   Ett stort dilemma för många artister är texten. Misströsta ej – det behöver inte vara så svårt som det känns ibland! (In English at the bottom of the page)
   1. Musiken! Den är ju det viktigaste. Jag brukar lyssna på låten jag ska jobba med, och koppla bort allt annat. Jag är ”i musiken”.
   2. Varje ton i låten ger mig associationer. Jag skriver ner alla ord jag tänker på när jag hör tonerna. Tonerna ger mig oftast ett ord, även om jag kanske måste lyssna flera gånger.
   3. Jag tänker aldrig i banorna: Nu ska jag skriva något poetiskt, eller snyggt. Orden kan jag alltid ändra sedan. Det är känslan jag vill åt.
   4. Jag lyssnar på låten ett par gånger, och skriver sedan ner allt jag kommer på.
   5. Nu har jag en massa ord, som kanske inte hör ihop, men de orden är känslan jag fick av låten. Orden ÄR låten i mitt huvud. Det är det viktigaste.
   6. Sedan sätter jag mig ner och pusslar med orden. Vilka passar ihop, och vilka passar ihop med de olika ställena i låten?
   7. Ofta skriver jag flera avsnitt text till samma ställe i låten. Sedan tar jag alla små avsnitt, och pusslar igen.
   8. Om jag tycker om betydelsen i de ord musiken gav mig associationer till, men orden ej passar låten, går jag in på nätet och googlar efter synonymer.
   9. Där har jag låten. I ord. Ofta förvånansvärt enkelt, om man bara lever sig in i musiken.

   Här är en del av en text från min låt "Crawl into the underworld"
   (Du kan se hela texten om du öppnar upp låten på SoundCloud nedan via laptop/dator)
   I will walk in the light of the past
   and crawl into the underworld,
   Where all the dreams I dreamed of are
   What is there?
   The clock is ticking in my head, and the blood rushes within my legs
   But they tell me that I must crawl into the dark hole in front of my feet
   I crawl, crawl down
   But there is no fear
   My toes rest on stones and branches
   I'm falling down
   To the other earth,
   The one I knew existed,  
   but only existed in my dreams before...
    
   Du finner mig även här:
   https://sv.quora.com/profile/Atla-Daga-2
   https://www.facebook.com/dagaatla/
   https://lessrecords.com/atla-daga/
   https://soundcloud.com/user-700867278
   https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1
   https://open.spotify.com/artist/6LNlvSRNEl5tHcgM55Y7C2?si=Cy6q2TROTI68Pvi5h4fh6Q

   ------------------------------------------------------------
   ENGLISH:
   A major dilemma for many artists is the lyrics. Don't despair - it doesn't have to be as hard as it sometimes feels!
   1. The music! It´s the most important thing. I usually listen to the song I'm working on and disconnect everything else. I´m "inside the music".
   2. Each note in the song gives me associations. I write down every word I think of when I hear the notes. The notes usually give me a word, though I may have to listen several times.
   3. I never think, "Now I'll make something poetic, or neat". I can always change the words afterwords. It´s the feeling I want to catch.
   4. I listen to the song a couple of times, then write down everything I come up with.
   5. Now I have a lot of words, which may not belong together, but those words are the feeling I got from the song. The words are the song in my head. It´s the most important thing.
   6. Then I sit down and puzzle with the words. Which ones fit together, and which ones fit in with the different parts of the song?
   7. I often write several sections of lyrics to the same place in the song. Then I take all the small sections and puzzle again.
   8. If I like the meaning of the words the music gave me associations with, but the words don´t fit the song, I go online and google for synonyms.
   9. Now I've got lyrics for my song. It´s often surprisingly simple if you just empathize with the music.
   Above is a part of the lyrics from my song "Crawl into the underworld". (You can see the full lyrics if you open the song on SoundCloud below via laptop/computer).
  • By Atla Daga
   Hur skapar man en melodi om man inte kan göra melodier? Det är mycket lätt att fastna, när man sitter där på sin kammare och ska skapa en melodi. Misströsta inte. Det finns alltid nya sätt att göra saker på. Här, en idé från mig. (In English at the bottom of the page).
   1. Ta en enkel musikslinga och lägg in den i ditt DAW. Det behöver inte ens vara musikstycket du ska använda senare, det kan lika gärna vara en loop, eller motsvarande.
   2. Låt musiken rulla. Spela in en röstslinga – utan att tänka. Sjung så galet och vilt som du känner för, eller motsatsen. Det behöver inte ens låta bra, det spelar ingen roll. Sjung eller prata bara direkt från huvudet.
   3. Nu har du någon form av röstslinga. Skapa ett till spår i programmet du använder. Sätt första röstslingan på ”mute”. Spela in en röstslinga till. Kanske i en helt annan stil? Eller prata? Bara improvisera. Du behöver inte ens ha en text.
   4. Fortsätt på detta sättet tills dess att du har så många röstslingor som du vill. Ibland spelar jag in 20 eller 30 röstslingor, som i låten nedan. (Collab-låten YEAR från mitt första SoundCloud-konto).
   5. Lyssna på alla inspelningar en efter en. Ta ut de delar du tycker om, och ta bort resten.
   6. Nu har du många olika typer av röstslingor, och förmodligen någon form av melodi i några av dem. Vilka delar passar ihop? Pussla tills du tycker att det låter ok. Flytta eventuellt omkring röstdelarna i den ordning som passar musiken. Kanske har du nu även en refräng, även om du inte ens var medveten om att du spelade in en.
   7. Importera ditt musikstycke, eller kanske har du redan gjort det. Saknas något? Spela in igen. Förmodligen måste du spela in sången igen, men nu har du gjort ett låt av – ingenting, slumpmässiga inspelningar.
   Atla Daga – YEAR   Du finner mig även här: https://sv.quora.com/profile/Atla-Daga-2
   https://www.facebook.com/dagaatla/
   https://lessrecords.com/atla-daga/
   https://soundcloud.com/user-700867278
   https://www.reverbnation.com/httpssoundcloudcomsaltlakrits1
   --------------------------------------------------------------------
   ENGLISH:
   Having trouble coming up with melodies? It can be very easy to get stuck, sitting there in your chamber, but do not despair! There are always new ways of doing things. Below you will find one of the methods I use when faced with this problem.
   1. Insert a loop or instrumental into your DAW to use as backing for your voice tracks. If you use a loop it will only be temporary, so anything that inspires your creativity will do.
   2. Let the music roll. Record a voice track - without thinking. Sing as crazy and wild as you feel, or the opposite. It doesn't even have to sound good, it doesn't matter. Just sing or talk directly from your head.
   3. Now you have some kind of voice loop. Create another track in the program you are using. Put the first voice recording on "mute”. Record another voice track. Maybe in a completely different style? Or talk? Just improvise. You don't even have to have a concept.
   4. Continue this way until you have as many voice tracks as you want. Sometimes I record 20 or 30 voice tracks, as in the song below. (Collab song YEAR from my first SoundCloud account).
   5. Listen to all recordings one by one. Keep the parts you like, and remove rest.
   6. Now you have many different types of voice tracks, and probably some kind of melody in some of them. What parts fit together? Puzzle until you think it sounds ok. If necessary, move around the vocal parts in an order that suits the music. Maybe you now have a chorus too, even if you weren't aware you were recording one.
   7. Import your piece of music - is something missing? You may have to record again, but you've made a song from nothing but random recordings.
 • Fler artiklar

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.